Prostredníctvom internetového stránky „MášTo.sk“ má zákazník možnosť zakúpiť si za výhodnú, zľavnenú kúpnu cenu, vybraný tovar alebo službu poskytovateľa.

Internetová doména www.masto.sk (ďalej aj ako „MášTo.sk“) je prevádzkovaná spoločnosťou: OLVIO s.r.o., so sídlom: Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 46 900 608, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 85884/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva k tejto doméne.

Prevádzkovateľ je súčasne sprostredkovateľom medzi poskytovateľom tovaru alebo služby ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok poskytovateľa vybraný tovar alebo službu predať a riadne a včas zákazníkovi aj vybraný tovar alebo službu poskytnúť a záväzok zákazníka za tovar alebo službu riadne zaplatiť. Prevádzkovateľ však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že voči poskytovateľom tovaru alebo služieb, ktorých ponuky sú uverejňované na internetovej doméne „MášTo.sk“ má všetky vzťahy vysporiadané a ich ponuky tovaru alebo služby sú na internetovej doméne uverejňované s ich vedomím a na základe ich žiadosti.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť OLVIO s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej domény www.masto.sk a ako sprostredkovateľ prijíma dňa 01.01.2013 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava podmienok zakúpenia a následného prevzatia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky „MášTo.sk“.

„Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne www.masto.sk potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.“

Tieto obchodné podmienky sú všeobecne záväzné pre všetkých zákazníkov, okrem prípadov, ak sa prevádzkovateľ s konkrétnym zákazníkom dohodnú na odchylnej úprave, ktorá má prednosť pred obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom nahrádza text týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.masto.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

II. DEFINÍCIE POJMOV

Poskytovateľ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služieb prevádzkovateľa a internetovej domény „MášTo.sk“ ponúka na predaj tovar alebo službu zákazníkom.

Zákazník znamená akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa a poskytovateľa, ktorá si zakúpi tovar alebo službu poskytovateľa. Pojem „zákazník“ sa bude ďalej v texte používať aj pre označenia dvoch, prípadne viacerých zákazníkov.

Ponuka znamená časovo obmedzená ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa uverejnená na internetovej stránke v rozsahu a za podmienok podľa dohody s prevádzkovateľom.

Tovar alebo služba poskytovateľa znamená tovar alebo služba ponúkaná zákazníkovi na predaj prostredníctvom internetovej stránky a reálne poskytovaná poskytovateľom.

Aktivačný limit ponuky znamená minimálny počet objednávok tovaru alebo služby zákazníkov, ktorý je stanovený podľa dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom, po splnení ktorého sa aktivuje ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa, v dôsledku čoho vznikajú poskytovateľovi a zákazníkovi vzájomné práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom ako predajcom a zákazníkom ako kupujúcim, ktorá vzniká a pre zúčastnené strany sa stáva záväzná momentom pripísania zľavnenej kúpne ceny na účet prevádzkovateľa. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj iná obdobná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna cena znamená obvyklá cena tovaru alebo služby, za ktorú poskytuje poskytovateľ svoj tovar alebo službu zákazníkovi.

Zľavnená kúpna cena znamená zvýhodnená cena tovaru alebo služby, za ktorú je predávaný tovar alebo služba poskytovateľa výlučne len prostredníctvom internetovej domény „MášTo.sk“.

Kupón je potvrdenie o zakúpení tovaru alebo služby a časovo obmedzenom práve zákazníka využiť zakúpený tovar alebo službu, ktorý obdrží zákazník od sprostredkovateľa, a obsahom ktorého je osobitný numerický identifikátor.

III. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky „MášTo.sk“ je registrácia zákazníka na tejto internetovej doméne. Registrácia zákazníka prebehne automaticky pri prvom uskutočnenom nákupe, pričom mu bude vygenerované heslo zaslané na email zadaný v objednávke. Registrácia zákazníka je možná i bez zrealizovania nákupu za rovnakých podmienok. 

Zákazník sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

Prístupové heslo je neprenosné a zákazník je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Zákazník je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

IV. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU ALEBO SLUŽBY A ICH VYUŽITIE

Podmienkou úspešného zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej domény „MášTo.sk“ je registrácia a úspešné ukončenie platobnej transakcie zľavnenej kúpnej ceny za zvolený tovar alebo službu a splnenie aktivačného limitu ponuky, ktorým je minimálny počet objednávok na konkrétny tovar alebo službu. V prípade, že aktivačný limit ponuky nie je dosiahnutý, na objednávky tovaru alebo služby sa neprihliada.

Užívateľ má možnosť zakúpiť si ktorýkoľvek tovar alebo službu poskytovateľa uverejnenú na internetovom portáli „MášTo.sk, a to aj kombinovane, avšak iba po dobu platnosti danej ponuky, ktorá je špecifikovaná osobitne pri každej ponuke tovaru alebo služby, alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a so súhlasom poskytovateľa aj dodatočne.

Kúpa tovaru alebo služby sa realizuje na základe úspešne vyplnenej a prevádzkovateľovi doručenej elektronickej objednávky. Touto objednávkou je zákazník viazaný.

Výška zľavnenej kúpnej ceny, ako aj ďalšie nákupné podmienky a podmienky prevzatia tovaru alebo využitia služby sú uvedené v každej ponuke tovaru alebo služby osobitne.

Platbu za tovar alebo službu môže zákazník realizovať buď platobnou kartou, internet bankingom, bankovým prevodom alebo dobierkou podľa vlastného výberu. 

Pri výbere platby dobierkou je zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru alebo služby navýšenú o poplatok 1,50 €,ktorý zahŕňa náklady prevádzkovateľa na poštovné a balné súvisiace s doručením kupónu zákazníkovi na poštovú adresu zadanú v objednávke.

Po dokončení finančnej transakcie bude zákazníkovi na ním určenú e-mail adresu doručené potvrdenie o úspešnom zakúpení si tovaru alebo služby a súčasne obdrží od prevádzkovateľa elektronickou poštou odkaz na kupón s osobitným identifikátorom, ktorý slúži na prevzatie alebo objednanie zakúpeného tovaru alebo služby. Kupón je prenosný a môže ho využiť aj tretia osoba.

Účtovný doklad o zakúpení tovaru alebo služby vystaví zákazníkovi poskytovateľ priamo pri uplatnení si kupónu.

Zákazník berie na vedomie, že zakúpený tovar alebo službu, resp. obdržaný kupón si môže uplatniť výlučne a len u poskytovateľa, na ponuku ktorého reagoval a tovar alebo službu využiť spôsobom a na mieste určenom podľa tejto ponuky.

Zákazník berie na vedomie, že uplatnenie kupónu je časovo obmedzené. Tovar alebo službu je možné využiť iba po dobu stanovenú prevádzkovateľom, ktorá je vyznačená v danej ponuke a na kupóne. V prípade, že v stanovenej lehote platnosti kupónu si zákazník neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto kupónu, tento nárok zákazník stráca bez nároku na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny tovaru alebo služby.

V prípade, že sa jedná o dodanie tovaru a zákazník uplatňuje kupón prostredníctvom emailu, nie je prevádzkovateľ zodpovedný za nedoručenie emailu a tým vzniknuté škody alebo právne následky. Zákazník je v prípade pochybností povinný preveriť si u poskytovateľa akcie, či bol jeho email riadne doručený a uplatnený.

V. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Zákazník berie na vedomie, že zakúpením tovaru alebo služby vstupuje do záväzkového vzťahu s poskytovateľom a nie s prevádzkovateľom, ktorý je len sprostredkovateľom medzi poskytovateľom ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Z tohto dôvodu výlučne a len poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne poskytnutie tovaru alebo služby. Všetky nároky z vadného plnenia je zákazník povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u poskytovateľa.

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi aj za pravdivosť ponuky a prípadné doručenie tovaru. Súčasne zodpovedá poskytovateľ zákazníkovi aj za škodu spôsobenú v súvislosti so zakúpením si tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej domény „MášTo.sk“.

VI. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne zaslanie kupónu. V prípade, že zákazník neobdrží od prevádzkovateľa kupón ani do 2 dní od potvrdenia objednávky, za predpokladu, že ponuka už bola aktivovaná alebo obdrží kupón s inými podmienkami ako boli podmienky uvedené v ponuke, je zákazník oprávnený kupón u prevádzkovateľa reklamovať v lehote do 3 dní od potvrdenia objednávky. Reklamáciu je zákazník povinný uplatniť písomne na e-mail adrese info@masto.sk

V prípade, že reklamácia je oprávnená a ešte nedošlo ku uplynutiu lehoty na uplatnenie si práv z kupónu, doručí prevádzkovateľ zákazníkovi nový kupón. V prípade, ak do doby vybavenia reklamácie uplynula lehota na uplatnenie si práv z kupónu, zaväzuje sa prevádzkovateľ vrátiť zákazníkovi zaplatenú platbu. Lehota na vybavenie reklamácie je 10 dní od uplatnenia reklamácie.

Poskytovateľ zodpovedá za technickú stránku funkčnosti internetového portálu „MášTo.sk“. Poskytovateľ nezodpovedá za technické vady internetového portálu spôsobené vonkajšími faktormi a/alebo tretími osobami a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa príslušného zákona.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mailovú adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama tovaru alebo služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať odhlásením sa z doručovania reklamných informácií kliknutím na url odkaz v pätičke každého reklamného emailu, prípadne zaslaním požiadavky na email info@masto.sk.

Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku „MášTo.sk“ výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť internetovú stránku „MášTo.sk“. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Za povolený spôsob užívania internetovej stránky „MášTo.sk“ sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. kúpa tovaru alebo služby. Súčasne umožňuje prevádzkovateľ zákazníkovi aj prispievať do diskusií k jednotlivým ponukám tovaru alebo služby. Za obsah príspevkov do diskusií však v celom rozsahu zodpovedá zákazník. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia príspevok z diskusie vymazať.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Prevádzkovateľ je oprávnený ktorúkoľvek ponuku tovaru alebo služby aj bez udania dôvodu z internetového portálu stiahnuť. Všetky do tej doby potvrdené objednávky tovaru alebo služby danej ponuky sa rušia, s nárokom zákazníka na vrátenie príslušnej platby.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy v lehote do 14 dní od jej potvrdenia prevádzkovateľom aj bez udania dôvodu, za predpokladu, že medzičasom nedošlo k uplatneniu alebo k ukončeniu platnosti kupónu. Po uplynutí tejto lehoty je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy zákazníkom, vzniká zákazníkovi voči poskytovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý je povinný urobiť tak najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak poskytovateľ nevráti zákazníkovi zaplatenú zľavnenú kúpnu cenu, môže tento nárok vysporiadať sprostredkovateľ, ak ho o to zákazník požiada, v lehote do 48 hodín od márneho uplynutia lehoty na vysporiadanie nároku poskytovateľom, a to spôsobom poskytnutia časovo neobmedzeného kreditu vo výške 75% zo zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý bude môcť zákazník použiť na kúpu inej, na internetovej stránke „MášTo.sk“ ponúkanej, služby alebo tovaru. Zákazník nemá voči prevádzkovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Ak zákazník nezaplatí úhradu za objednaný tovar alebo službu a/alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automatický zaniká.

Pre prípady uvedené vyššie, nevznikajú zákazníkovi iné nároky ako nároky v tomto článku obchodných podmienok uvedené.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi a poskytovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi a poskytovateľovi podľa týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ a poskytovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a poskytovateľ sú oprávnení bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa a dátum narodenia. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portále www.masto.sk.

Dozor vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 

fax č.: 02/ 58272 170 

e-mail: erika.barekova@soi.sk (podnety a dotazy spotrebiteľov)

ba@soi.sk